Twint B.V., Twint Industrial Services B.V & Twint Logistic & Waste Services B.V.

Artikel 1. Definities

Afvalstoffen

alle in het kader van de uitvoering van een tussen partijen gesloten Overeenkomst aan Twint aangeboden stoffen waarvan Opdrachtgever zich ontdoet;

Diensten

Het uitvoeren van (een) Opdracht(en) het leveren en/of verhuren van Materiaal en het verrichten van anderen diensten;

Materieel

(groot) Materieel, waaronder ook begrepen afvalinzamelingspunt(en), dat eigendom is van Twint dan wel dat Twint op haar beurt huurt/leaset en ter beschikking stelt aan Opdrachtgever;

Opdracht

Door Opdrachtgever aan Twint verstrekte opdracht tot het uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden;

Opdrachtgever

Iedere onderneming die een overeenkomst aangaat met Twint;

Overeenkomst

De overeenkomst tot levering van Diensten en/of producten en/of het verhuren/ter beschikking stellen van Materieel door Twint aan Opdrachtgever;

Twint

Twint B.V, Twint Industrial Services B.V & Twint Logistic & Waste Services B.V.

Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Algemeen

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op de levering van alle Diensten en iedere Overeenkomst tussen Twint en Opdrachtgever.
 2. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen voor zover deze niet uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door Twint.
 3. Alle aanbiedingen van Twint, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Zij binden Twint niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht, tenzij anders schriftelijk voor Twint vermeld of indien Twint met de uitvoering van de Dienst is begonnen.
 4. Indien en voor zover de Overeenkomst bepalingen bevat die in strijd zijn met de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.
 5. Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van toepassing. Twint heeft het recht om ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) (een) nieuwe bepaling(en) daarvoor in de plaats te stellen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.
 6. De bedingen in deze Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van Twint en alle natuurlijke en rechtspersonen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor Twint werkzaam zijn of waren of bij de dienstverlening door Twint zijn betrokken.

Artikel 3. Overeenkomst en algemene verplichtingen

 1. De overeenkomst komt uitsluitend tot stand zodra Twint de opdracht schriftelijk of via elektronische weg heeft aanvaard of een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt. De offerte, opdrachtbevestiging dan wel de aanvaarding door Twint is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de Opdrachtgever aan Twint verstrekte informatie.
 2. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat:
 3. Twint tijdig bezit krijgt van alle nuttige en noodzakelijke informatie, documenten en gegevens die Twint nodig heeft voor het uitvoeren van de Opdracht;
 4. Alle voor de Opdracht relevante en noodzakelijke feiten en omstandigheden, onder meer ontstaan door wijzigingen in het beleid en/of de organisatie van Opdrachtgever en wijzigingen in haar directe (markt)omgeving, zo spoedig mogelijk aan Twint worden gemeld, zodat Twint daar in de uitvoering van de Opdracht op behoorlijke wijze rekening mee kan houden;
 5. De bij de uitvoering van de Opdracht betrokken medewerkers van ingeschakelde derden door Opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn.
 6. Twint is niet gehouden de door Opdrachtgever verstrekte informatie op juistheid te controleren. Opdrachtgever garandeert dat de door haar verstrekte informatie juist en volledig is. Tekortkomingen in de dienstverlening van Twint die het gevolg zijn van onjuiste of onvolledige informatie afkomstig van Opdrachtgever kunnen Twint niet worden toegerekend. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het feit dat de door Opdrachtgever aan Twint verstrekte informatie onjuist of onvolledig is.
 7. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van (de inhoud van) een Overeenkomst de afgesproken planning kan beïnvloeden. Indien aanpassing van (de inhoud van) de Overeenkomst het gevolg is van verzoeken of handelingen van Opdrachtgever of andere omstandigheden die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan zal Twint het eventueel hieruit ontstaande meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening mogen brengen.
 8. Alle door Twint verstrekte gegevens mogen uitsluitend gebruikt worden overeenkomstig het doel waarvoor zij zijn verstrekt.
 9. Opdrachtgever is verplicht te allen tijde alle redelijke medewerking te verlenen teneinde Twint in staat te stellen de Overeenkomst na de komen.

Artikel 4. Opdrachten

 1. Twint selecteert de door haar ter uitvoering van de Opdracht in te zetten medewerkers dan wel in te schakelen derden aan de hand van de bij Twint bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor de uitvoering van de Opdracht beschikbare werknemers en derden enerzijds en de door Opdrachtgever aan Twint verstrekte inlichtingen betreffende de Opdracht anderzijds.
 2. Twint is vrij in de keuze van de perso(o)n(en) die zij de Opdracht laat uitvoeren, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst nadere afspraken over de persoon die de Opdracht dient uit te voeren namens Twint zijn gemaakt.
 3. Twint zal ervoor zorgdragen dat in te zetten en/of in te schakelen derden voor de uitvoering van de Opdracht, de deskundigheid, de kwalificaties en de vereisten bezitten conform de van toepassing zijnde wetgeving en volledig gekwalificeerd zijn om de werkzaamheden te verrichten.
 4. Indien Twint niet levert is dit geen toerekenbare tekortkoming op en is Twint niet aansprakelijk voor enige als gevolg daarvan geleden schade door Opdrachtgever.
 5. Opdracht wordt uitgevoerd onder leiding en toezicht van Twint dan wel een door Twint in te schakelen derden. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk en draagt zorg voor een veilige werkomgeving voor de door Twint in te zetten werknemers en/of in te schakelen derden en het naleven van (arbo) wetgeving gedurende de Overeenkomst. Twint draagt er zorg voor dat haar werknemers en/of ingeschakelde derden voldoen aan de gestelde eisen ter zake veiligheid en werkkleding.
 6. Opdrachtgever handelt in overeenstemming met alle maatstaven, regels, regelingen (waaronder de toepasselijke CAO), voorschriften en maatregelen met betrekking tot veiligheid, milieu, gezondheid en werkomstandigheden.
 7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om een een andere opdracht te laten uitvoeren dan overeengekomen met Twint.
 8. Partijen zullen elkaar gevraagd en ongevraagd van alle informatie voorzien die redelijkerwijs nodig is in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
 9. Indien de Opdrachtgever van mening is dat een door Twint ingezette werknemer en/of een ingeschakelde derde zich in de uitvoering van de Opdracht of anderszins daarmee samenhangend verband, zodanig gedraagt/gedragen, zulks in de ruimste zin van het woord, dat dit onacceptabel is voor Opdrachtgever, is Opdrachtgever bevoegd dit direct te melden aan de betreffende werknemer of derde indien zij gelijktijdig of als dat niet mogelijk is, onmiddellijk daarna Twint informeert.
 10. Indien een door Twint ingezette werknemer of ingeschakelde derden zich zodanig gedraagt dat, ware Opdrachtgever werkgeefster zij grond zou hebben de arbeidsovereenkomst te beëindigen op staande voet of anderszins, zal zij Twint onmiddellijk verzoeken daartoe de nodige maatregelen te treffen. Opdrachtgever zal Twint steeds terzijde staan bij het treffen van de hierboven bedoelde maatregelen.
 11. Indien Twint van mening is dat de onder het vorige lid bedoelde maatregel niet aangewezen is, zal zij Opdrachtgever daaromtrent met redenen omkleed informeren en volgt er overleg tussen partijen. Ingeval zij daarbij geen overeenstemming bereiken omtrent te treffen maatregelen, dan kan Opdrachtgever bepalen dat de betreffende werknemer of derden geen Opdracht meer mag laten uitvoeren.

Artikel 5. Huur/ter beschikking stelling Materieel

 1. Het Materieel mag slechts worden gebruikt op de afgesproken locatie en/of voor het afgesproken doel en alleen volgens de specificaties en capaciteiten. Ander gebruik is niet toegestaan.
 2. De Opdrachtgever erkent dat het Materieel in eigendom toebehoort aan en te allen tijde zal blijven toebehoren aan Twint.
 3. Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst zal mobilisatie, demobilisatie en vervoer van het Materieel door Twint en/of haar in te schakelen derden plaatsvinden op kosten van Opdrachtgever.
 4. Bij aflevering bij de Opdrachtgever is het Materieel goed functionerend, goed onderhouden, in goede staat en vrij van gebreken.
 5. Opdrachtgever dient de staat van het Materieel onmiddellijk bij ontvangst te controleren. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer onmiddellijk na ontvangst van het Materieel schriftelijk in kennis te stellen indien het Materieel niet voldoet aan de eisen genoemd in het vorige lid, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht zal worden het Materieel ontvangen te hebben in de staat zoals genoemd in het vorige lid.
 6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om het Materieel (bijvoorbeeld in huur, onderhuur of bruikleen) te verstrekken en/of om enige rechten, van welke aard dan ook, op of in het Materieel te verstrekken, aan wie dan ook.
 7. Opdrachtgever is verplicht om als een goed huisvader te zorgen voor het Materieel en om het Materieel zorgvuldig en uitsluitend overeenkomstig de specifieke overeengekomen bestemming te onderhouden, behandelen, gebruiken, beladen en reinigen. Eventuele schade aan Materieel dient zij onmiddellijk te melden aan Twint.
 8. Indien het Materieel een afval inzamelmiddel/punt is, is het Opdrachtgever niet toegestaan het Materieel te verplaatsen. Het is haar in dat geval ook niet toegestaan om het Materieel door derden te laten ledigen.
 9. Indien de Opdrachtgever personeel ter beschikking stelt voor de bediening van het Materieel, zorgt de Opdrachtgever ervoor dat degene die de opdracht heeft gekregen om het Materieel te bedienen, volledig de deskundigheid, kwalificaties bezit(ten) en voldoen aan de vereisten om de werkzaamheden met het Materiaal te verrichten.
 10. Twint heeft op ieder moment het recht het Materieel te (doen) inspecteren en/of te (laten) vervangen voor equivalent Materieel.
 11. Indien noodzakelijk gedurende de duur van huurtermijn, draagt Twint zorg voor reparatie en onderhoud van het Materieel. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Twint, zelf zodanige reparaties en/of onderhoud te verrichten. Indien reparatie en/of onderhoud nodig is ten gevolge van handelen of nalaten, waaronder begrepen verkeerd gebruik, door of namens Opdrachtgever, zijn de kosten van reparatie en/of onderhoud, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – de kosten van arbeid, materialen, reiskosten en transportkosten, voor rekening van Opdrachtgever.
 12. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Twint op ieder moment toegang heeft tot al haar terreinen, ruimtes etc. teneinde Twint in staat te stellen het Materieel te inspecteren en aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst te voldoen.
 13. Opdrachtgever draagt gedurende de huur van het Materieel volledige verantwoordelijkheid over het Materieel en – indien van toepassing  –  hetgeen met het Materieel vervoerd wordt en de bestuurder van het Materieel.
 14. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor alle benodigde vergunningen, certificaten en (aanvullende) verzekeringen voor zover de verzekering van Twint niet afdoende is. Het is de verantwoordelijkheid voor de Opdrachtgever om dit te controleren. Indien en voor zover Twint over bepaalde vergunningen en certificaten dient te beschikken, is het aan Opdrachtgever om Twint hierover tijdig te informeren en haar – indien nodig – bij te staan teneinde de betreffende vergunning, certificaat of verzekering te verkrijgen.
 15. Het Materieel dient op eerste verzoek van Twint leeg en in dezelfde staat als ontvangen, schoon en zonder schade aan haar terug te worden gegeven.

Artikel 6. Aanbieden, inname, acceptatie en/of be- of verwerking Afvalstoffen

 1. Opdrachtgever biedt Afvalstoffen aan op de overeengekomen locatie.
 2. Opdrachtgever is steeds gehouden om – ook ongevraagd – al die monsters, gegevens, bescheiden en informatie aan Twint te verstrekken, waarvan zij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die voor Twint respectievelijk de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
 3. Alle door Twint te verrichten werkzaamheden en te leveren respectievelijk ter beschikking te stellen zaken worden mede gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte monsters, gegevens, bescheiden en informatie, van de juistheid en volledigheid waarvan wordt uitgegaan. Onverminderd haar overige rechten terzake, is Twint niet gehouden tot enige vergoeding van schade en/of kosten, ontstaan als gevolg van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de aldus door Opdrachtgever verstrekte monsters, gegevens, bescheiden en informatie.
 4. De Opdrachtgever is verplicht uitsluitend het door Twint voorgeschreven Materieel te gebruiken.
 5. De Opdrachtgever is gehouden te voldoen aan alle wet- en regelgeving en alle instructies, aanwijzingen, etc. die Twint verstrekt in het kader van de uitvoering van de Diensten.
 6. Twint mag een deel of de gehele Overeenkomst aan/door een derde opdragen/laten uitvoeren.
 7. Twint heeft het recht om de werkzaamheden naar eigen inzicht (in gedeelten) uit te voeren.
 8. Vanaf het moment dat Twint Afvalstoffen heeft geaccepteerd, daaronder begrepen hun verpakkingen, eigendom van Twint en komen zij voor rekening en risico van Twint, dit is slechts anders indien Opdrachtgever een van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en/of de Voorwaarden niet is nagekomen.

Artikel 7. Prijs en betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Overeenkomst is de prijs gebaseerd op de uitvoering op normale werkuren per dag en/of per week en onder normale omstandigheden en normale werkcondities zoals die van toepassing zijn in Nederland.
 2. De prijs omvat uitsluitend de vergoeding voor de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien Twint voor de berekening van de prijs afhankelijk is van informatie van de Opdrachtgever, dient Opdrachtgever deze informatie zo spoedig mogelijk maar in ieder geval wekelijks op de eerste dag volgend op de week waarop de informatie ziet aan Twint te verstrekken. Op eerste verzoek van Twint zal Opdrachtgever alle informatie aan Twint verstrekken die zij nodig acht voor de controle van de door Opdrachtgever eerder verstrekte informatie.
 4. De prijs is exclusief BTW en exclusief boetes en/of dwangsommen die aan Twint worden opgelegd als gevolg van een handelen of nalaten van Opdrachtgever.
 5. Indien tussentijds de kosten van Twint die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst stijgen is zij gerechtigd deze kosten door te belasten aan Opdrachtgever indien zij Opdrachtgever hierover tijdig informeert.
 6. Kosten voor door Opdrachtgever verplicht gestelde en in dat kader aangeboden trainingen, een inwerkperiode en andere incidentele kosten die Twint maakt in verband met de uitvoering van zijn dienst zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Twint stuurt maandelijks een factuur. Opdrachtgever dient binnen 30 dagen na datum factuur het factuurbedrag te hebben betaald. 
 8. Opdrachtgever is niet bevoegd zijn verplichtingen jegens Twint op te schorten of hetgeen zij van Twint te vorderen heeft te verrekenen met of in mindering te brengen op hetgeen de Opdrachtgever aan Twint verschuldigd is.
 9. Alle betalingen gedaan door Opdrachtgever aan Twint worden allereerst in mindering gebracht op door Opdrachtgever aan Twint verschuldigde rente en kosten, vervolgens telkens op de oudste nog openstaande factuur.

Artikel 8. Reclame

 1. Alle door Opdrachtgever beweerde rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen door Twint dienen schriftelijk te worden ingeroepen binnen veertien (14) dagen nadat de Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen. De rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen ook indien hij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Twint zelf een vermeend gebreke heeft geprobeerd te (doen) verhelpen.
 2. Reclames ten aanzien van facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk binnen zeven (7) dagen na factuurdatum bij Twint te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen.

Artikel 9. Beëindiging Overeenkomst

 1. Twint heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder in verband daarmee tot vergoeding van schade gehouden te zijn, indien:
 2.  de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of haar surséance van betaling wordt verleend;
 3.  de Opdrachtgever haar eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 4.  de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd;
 5.  de Opdrachtgever haar huidige onderneming staakt;
 6.  op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd.
 7. De in het vorige lid genoemde mogelijkheden tot beëindiging laten de verschuldigdheid van reeds door Twint in rekening gebrachte dan wel nog te brengen vergoedingen voor verrichte werkzaamheden onverlet.

Artikel 10. Aansprakelijkheid, schade en vrijwaring

Aansprakelijkheid met betrekking tot werknemers van V&T

 1. Opdrachtgever vergoedt aan de werknemer of ingeschakelde derden van Twint alle schade die deze in de uitoefening van de werkzaamheden lijdt indien en voor zover de Opdrachtgever en/of Twint daarvoor op grond van de artikelen 7:658 BW en 7:661 BW aansprakelijk mocht zijn.

Aansprakelijkheid met betrekking tot Materieel

 • Twint staat in voor de toestand waarin het Materieel zich bevindt bij levering van het Materieel. Twint zal alle redelijke zorg besteden aan het onderhoud van het Materieel. Opdrachtgever aanvaardt nadrukkelijk het Materieel in huur geheel op eigen risico.
 • Twint is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist en ondeskundig gebruik van het Materieel. Onder onjuist gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het Materieel geschikt is.
 • Twint is niet aansprakelijk voor schade (waaronder bedrijfsschade) of extra kosten als gevolg van het niet of niet naar verwachting functioneren van het Materieel. Twint is in geen geval aansprakelijk voor schade in verband met het gebruik van (onderdelen van) het Materieel en toebehoren zoals schade aan het Materieel zelf en aan, of door, de lading alsmede voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik door Opdrachtgever van het Materieel.

Algemeen

 • Twint is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst door Twint.
 • Onverminderd de overige bepalingen in dit artikel is de aansprakelijkheid van Twint te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Twint wordt uitgekeerd in het betreffende geval, minus het bedrag aan eigen risico.
 • Gevolgschade, indirect schade, geleden verlies, gederfde winst, gederfde inkomsten of andere bedrijfsschade van de Opdrachtgever, ongeacht de wijze waarop ontstaan, komt niet voor vergoeding door Twint in aanmerking.
 • Opdrachtgever vrijwaart Twint voor alle aanspraken van derden en/of de Arbeidskracht die in verband staan met de Overeenkomst. Alle door Twint geleden schade ten gevolge van aanspraken van derden en de Arbeidskracht, waaronder begrepen kosten van het voeren van verweer tegen een aanspraak en proceskosten, komen voor rekening van Opdrachtgever.
 • Het bepaalde in dit artikel geldt voor Opdrachtgever mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Twint zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

Artikel 12. Overmacht

 1. Twint is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt door een overmacht situatie. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Twint geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Indien een situatie van overmacht langer dan negentig dagen duurt, heeft elk van beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
 2. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.

Artikel 13. Geheimhouding

 1. Partijen verplichten zich over en weer tot strikte geheimhouding ten aanzien van hun beider bedrijfsvoering en bedrijfsgegevens. Partijen zullen geen informatie die van vertrouwelijke aard is, of waarvan duidelijk is dat de openbaarmaking de positie van een partij kan schaden, openbaar maken. Partijen zullen geen publieke mededelingen doen omtrent de Overeenkomst of de inhoud daarvan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij.
 2. De geheimhoudingsverplichting geldt niet voor zover het informatie betreft die (i) reeds tot het publiek domein is gaan behoren op het moment van aangaan van de Overeenkomst, mits het informatie betreft die niet door onrechtmatig handelen van één van de partijen publiek is geworden, (ii) bekend moet worden gemaakt op grond van een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis en/of andere wettelijke verplichting of (iii) aan adviseurs met een geheimhoudingsplicht er beschikking wordt gesteld.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.